เอกสารคู่มือและแบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา - ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สพล.ชม.

Go to content
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารคู่มือและแบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประเมินภายใน ระดับอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2560  (ระดับคณะและวิทยาเขต)
เอกสารคู่มือระดับหลักสูตร

เอกสารคู่มือระดับคณะ

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2560

ที่อยู่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270
โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446
Back to content